< Geri Dön

Müzayede Katılım Şartları

1.Ares Müzayede aracıdır. Ares Müzayede satıcı için aracıdır. Arizi olarak kendi finanse ettiği mallarda da satıcı durumundadır.

2.Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre Topkapı Sarayı Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Askeri Müze, Yıldız Sarayı Müzesi ve Ayasofya Müzesi uzmanlarınca kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

3.Müzayede arttırmalar sarih şekilde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Satış, münadinin son çekiç darbesiyle münakit olur. Alıcı, müzayedenin her ne sebeple olursa olsun butlanını dermeyan edemez.

4.Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinde genelde açıklamalar yapılır. Tamir veya bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirket sorumlu tutulamaz. Eserlerimiz müzayede öncesinde incelemeye sunulmuştur. Bu nedenle müzayedeye katılanların, eserleri önceden görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Müzayede kataloğunda yer alan ve eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler sadece eksperlerin kanaatleridir. Tüm malların haliyle satışa sunulduğunu, alıcının satılan malı pey sürmeden evvel yeterince muayene ettiğini ve B.K. 198 hükmünün uygulanmasından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her malın yanında haliyle yazma zornluluğu yoktur. Sayın alan bu durumupeşinen kabul eder. Ares Müzayede, satılan malın tekeffülü ile mükellef değildir.

5.Bu müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orjin itibariyle beyana uygun olmaması ya da hak sahibinin rızası hilafına elinden çıkmış olması durumlarında, hukuki sorumluluk, eserlerin satışa arzını talep edene aittir.

6.Alıcı, müzayede öncesi her malın kondisyonunu incelemeli, tarife uyup uymadığını kontrol etmeli ve bunda kendi görüşüne dayanmalıdır. Müzayedeye sunulan eserlerle ilgili olarak Ares Müzayede tarafından katalogda veya diğer herhangi bir baskıda veya bir kondisyon raporunda o eserin yapımcısı, geldiği yeri, menşei, tarihi, yaşı, ebatları, imak edildiği yer ve yapımcısı, satış fiyatı gibi berilen bilgiler sadece Ares Müzayedefikri olarak belirtilmiştir.

7.Satılan eserlerin fiyatları çekiç fiyatı üzerinden %10 Komisyon + KDV, ödenmesi gereken diğer vergi ve resimler bedeli ilave edilerek bulunur. Satın alınan malın bedeli tam olarak ödenmediği takdirde Ares Müzayede dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı bilcümle zararların ticari faiz ile birlikte tahsile, dilerse satış sonrası düzenlenen fatura bedelini ihtara lüzum kalmaksızın, fatura tarihinden itibaren işletilecek ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Ares Müzayede sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde malın muhafazası için Ares Müzayede’nin yapacağı bilcümle masraflar alıcı tarafından ödenmedikçe satılan mal alıcıya teslim edilmez.

8.Alıcı olarak kimselerin müzayere bulunmaları tavsiye edilir. Ancak müzayede öncesi yazılı olarak veya telefonla bildirilen peyleri Ares Müzayed bu talimatlar muvacehesinde yürütür. Ancak ne Aras Müzayede, ne memur ve çalışanları zuhur edebilecek ihmal veya hatadan ötürü sorumluluk kabul etmez. Ares Müzayede’nin bir eser için iki eşit rezerv alması ve bu peyin müzayede de o mal için verilen en yüksek meblağ olması halinde ilgili eser, bu eşpeyleri ilk veren kimseye satılır.

9.Şirketimizin hiçbir mazeret göstermeksizin dilediği şahısları müzayedeye kabul etmeme, müzayedeye koyduğu malı geri çekme, başka mallarla birlikte satma, birbirinden ayırma veya satışı reddetme veya gerekirse müzayedeyi katalog sıra ve numarasını izlemeden yapma yetkisine sahiptir.

10.Müzayedeye katılarak 5.000 (beşbin) TL ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespit yapılacaktır.

11.Müzayedede fiyat artırımı, bayrak kaldırmak suretiyle yapılır. Bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirmeye ve bu belirlenen değerleri gerektiğinde değiştirmeye kurumumuz yetkilidir.